Microsoft Visual C++ 2010 x86 Runtime 10.0.40219

Microsoft Visual C++ 2010 x86 Runtime 10.0.40219

Microsoft – Freeware
ra khỏi 15 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Các Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package cài đặt thời gian chạy các thành phần của Visual C++ thư viện cần thiết để chạy các ứng dụng phát triển với Visual C++ trên một máy tính không có Visual C++ 2010 được cài đặt.

Tổng quan

Microsoft Visual C++ 2010 x86 Runtime là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.545 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Visual C++ 2010 x86 Runtime là 10.0.40219, phát hành vào ngày 04/05/2012. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/03/2010. Phiên bản phổ biến nhất là 10.0.40219, được sử dụng bởi 62 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Visual C++ 2010 x86 Runtime đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft Visual C++ 2010 x86 Runtime đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Visual C++ 2010 x86 Runtime!

Cài đặt

người sử dụng 2.545 UpdateStar có Microsoft Visual C++ 2010 x86 Runtime cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản